Disclaimer

20-07-2023 - In deze privacyverklaring leggen we uit wat howietheharp.nl doet met informatie die we over jou te weten komen. Als je vragen hebt, of wilt weten wat we precies van jou bijhouden, neem dan contact op met Howie the Harp™.

Privacyverklaring voor studenten Howie the Harp  

 

Howie de Harp Rotterdam (Pameijer) verzorgt, deels in samenwerking met andere organisaties, meerdere opleidingen:

 • Howie de Harp opleiding (in samenwerking met HVO Querido, RIBW Brabant, Stichting Anton Constandse en Stichting Fonteynenburg),
 • de MOED opleiding (in samenwerking met het Zadkine),
 • de module Werkfit met ervaring,
 • de opleiding EILAB in samenwerking met PAO en
 • de module FED.

 

Wij gaan heel zorgvuldig om met de gegevens die je als student voor één van de opleidingen bij Howie the Harp met ons deelt. Wij houden ons aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). In deze privacyverklaring leggen wij uit hoe we met jouw persoonsgegevens omgaan.

 

Pameijer is verantwoordelijk  Howie the Harp Rotterdam is onderdeel van Stichting Pameijer. Pameijer stelt vast welke persoonsgegevens we van jou verwerken, waarom we dat doen en hoe we dat doen. De onafhankelijke Functionaris Gegevensbescherming van Pameijer controleert of de Privacywet AVG goed wordt toegepast door ons. 

 

Indien er sprake is van een samenwerking wordt elke organisatie aangemerkt als zelfstandig verwerkingsverantwoordelijk zoals vastgelegd in de AVG.

 

Gegevens   De persoonsgegevens die je met ons deelt, leggen we vast in onze administratie. Dat is nodig voor het inschrijven, voorbereiden, organiseren en verzorgen van de betreffende opleiding. De gegevens die we over jou vastleggen zijn: 

 • Naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer; 
 • Gegevens van CV en motivatiebrief;
 • Herstelverhaal; 
 • Getekende opleidingsovereenkomst; 
 • Betalingsgegevens;
 • BSN-nummer (indien de opleiding wordt gefinancierd door het UWV).

 

Na de start van de opleiding leggen we onderstaande gegevens over jou vast. Uiteraard alleen als het van toepassing is op jouw situatie. 

 • Studiejaar begin en eind; 
 • Stopdatum; 
 • Reden van stoppen met de opleiding; 
 • Uitloop tot 1 jaar; 
 • Uitloop langer dan 1 jaar; 
 • Reden van uitloop; 
 • Terugkeerdatum; 
 • Uitstroomadvies; 
 • Functie na afstuderen; 
 • Baan tijdens studie; 
 • Werklocatie; 
 • Datum indiensttreding; 
 • Duur aanstelling; 
 • Inkomstbronnen; 
 • Soort uitkering. 

 

 

Wie heeft binnen Howie the Harp toegang tot jouw gegevens? 

Voor alle opleidingen geldt dat medewerkers van Howie the Harp die betrokken zijn bij het voorbereiden, organiseren en verzorgen van de opleiding, toegang hebben tot jouw gegevens.

 

Wie heeft binnen Pameijer toegang tot jouw gegevens?

Pameijer is verantwoordelijk voor de facturatie van de opleidingen, daarom verstrekt Howie the Harp gegevens aan Pameijer. De gegevens zijn nodig voor de verantwoording aan financiers.

 

Wanneer je naast student bij Howie the Harp Rotterdam, ook cliënt bent bij Pameijer hebben alle medewerkers van Pameijer die betrokken zijn bij jouw ondersteuning toegang tot jouw gegevens. Dat zijn bijvoorbeeld je begeleider, arrangeur, gedragsdeskundige, behandelaar en ondersteunende of administratieve medewerkers. Zo kan Pameijer jou het beste begeleiden bij jouw ondersteuningsdoelen.

 

Ook kunnen jouw gegevens incidenteel worden ingezien door een (externe) auditor of een kwaliteitsmedewerker die bezig is met een kwaliteitscontrole.

 

Met welke partijen buiten Pameijer kunnen wij jouw gegevens delen?

Als je een opleiding volgt waarvoor wij samenwerken met een andere organisatie (zie hierboven) dan delen we de gegevens die beschreven staan in deze privacyverklaring met de betreffende organisatie. Dit doen we omdat de informatie nodig is om de opleiding op de verschillende locaties op een goede manier te kunnen verzorgen. Hoe deze organisaties met jouw gegevens omgaan en welke informatie zij nog meer vastleggen kun je teruglezen in de privacyverklaring van de betreffende organisatie.

 

Daarnaast werkt Howie the Harp samen met andere organisaties voor de financiering voor jouw opleiding, zoals de gemeente of het UWV.

 

Wanneer we gegevens over jou delen, houden we ons natuurlijk aan de wet. Dat betekent dat we gegevens van jou delen met anderen:

 • als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van een overeenkomst;
 • als jij daarvoor toestemming hebt gegeven;
 • als wij daar wettelijk toe verplicht zijn;
 • er sprake is van een noodsituatie en het delen van gegevens in jouw belang is.

Als we om andere redenen gegevens met andere organisaties delen doen we dat na een zorgvuldige afweging tussen de belangen van Howie the Harp en jouw belangen.

 

Hoe worden jouw gegevens beveiligd?  Pameijer heeft een actueel privacy- en informatieveiligheidsbeleid en zorgt ervoor dat jouw gegevens goed worden beschermd. Dat doen we bijvoorbeeld door onze systemen en verbindingen goed te beveiligen en met de leveranciers afspraken te maken over gegevensbescherming. Onze medewerkers worden bewust gemaakt over informatieveiligheid. Van ons kun je daarom verwachten dat we vertrouwelijk omgaan met jouw gegevens en een geheimhoudingsverklaring hebben getekend. Mocht er iets misgaan met jouw gegevens, dan volgen we de wettelijke regels voor de behandeling van datalekken.  

 

Veilig chatten of beeldbellen 

Wil je graag contact met je coach via chatten of beeldbellen? Howie de Harp adviseert hiervoor de app Signal te gebruiken. Dit is een privacy vriendelijk alternatief voor Whatsapp. Je kunt de app gratis downloaden in de Apple appstore of Google play store.

 

Jouw rechten 

Je hebt het recht om ons te vragen welke persoonsgegevens we van jou hebben vastgelegd. Daarbij kun je ook jouw dossier inzien.

Als er fouten staan in de gegevens die wij van jou hebben vastgelegd, dan kun je ons vragen die gegevens te laten veranderen. Als dit gegevens in jouw dossier betreffen en wij vinden dat de gegevens wel kloppen, dan schrijven we in het dossier dat jij een andere mening hebt.

Je kunt ons vragen om persoonsgegevens te verwijderen. Wij onderzoeken dan of dit mogelijk is. Wij kunnen niet in alle gevallen jouw gegevens verwijderen.

Ook kun je (onder voorwaarden) verzoeken om beperking van het verwerken van jouw gegevens, om overdracht van jouw gegevens en kun je tegen verwerking van jouw gegevens bezwaar maken.

Wil je gebruik maken van je privacyrechten? Mail je verzoek dan naar fg@pameijer.nl of stuur je verzoek schriftelijk naar de onderstaande contactgegevens van Pameijer.

Stichting Pameijer

T.a.v. Functionaris gegevensbescherming

Crooswijksesingel 66

3034 CJ  Rotterdam

010-2710000

fg@pameijer.nl

 

Hoe lang bewaren we je gegevens?  Jouw gegevens worden bewaard tot één jaar nadat je de opleiding hebt afgerond of beëindigd. Als student heb je (onder voorwaarden) het recht om je gegevens eerder te laten wissen. We wissen dan alleen de gegevens die we niet meer nodig hebben om aan wet- en regelgeving te voldoen.

 

Waar kan ik terecht met vragen over privacy?

Vragen over hoe wij met jouw gegevens omgaan kun je stellen aan jouw coach. Blijven er dan nog vragen onbeantwoord? Dan kun je contact opnemen met de Functionaris

Gegevensbescherming via fg@pameijer.nl.

 

Wat kun je doen als je niet tevreden bent met hoe wij omgaan met jouw persoonsgegevens?

Ben je niet tevreden over hoe wij omgaan met jouw persoonsgegevens? Bespreek dit dan eerst met je coach. Als je geen oplossing kunt vinden met je coach, dan kun je contact opnemen met de vertrouwenspersoon of de klachtenbemiddelaar. Voor meer informatie zie https://pameijer.nl/klachten

Nemen zij ook jouw zorgen niet weg? Dan kun je altijd nog een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Zie de website:  https://www.autoriteitpersoonsgegevens.nl/

Over deze privacyverklaring

Howie the Harp kan wijzigingen aanbrengen in deze privacyverklaring. Deze versie is het laatst gewijzigd op 20 juli 2023.